Steinvoort Homeopathie

Caroline Steinvoort

info@homeopathieduiven.nl

06 205 66 229

Vanwege de nieuwe Europese regels betreffende de privacy vraag ik je om onderstaande informatie zorgvuldig door te nemen. Als je op consult komt kun je een getekend exemplaar mee brengen (hier downloaden) of bij mij op de praktijk een exemplaar tekenen. Ik zal die verklaring toevoegen aan je dossier. Als je wilt krijg je van mij een kopie.

 

Informatie betreffende je privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst), en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener (zoals bijvoorbeeld de huisarts), omdat zij voor je behandeling noodzakelijk zijn.

 

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder andere dat ik zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Bovendien heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en als je behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot alle gegevens in je dossier.

 

Deze gegevens (of een deel daarvan) kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
  • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

De gegevens in het dossier blijven, zoals in de WGBO wordt vereist, 20 jaar bewaard.

 

Privacy op je zorgnota

Op de nota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren:

  • je naam, adres en woonplaats
  • je geboortedatum
  • je zorgverzekeraar en je relatie- of polisnummer
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘homeopathisch consult’, en ‘prestatiecode 24200’
  • de kosten van het consult