Steinvoort Homeopathie

Caroline Steinvoort

info@homeopathieduiven.nl

06 205 66 229

Behandelingsovereenkomst

Wanneer je met mij een afspraak maakt voor de behandeling van een klacht en je op die afspraak verschijnt, hebben wij een mondelinge behandelingsovereenkomst. Als je dat wenst kunnen wij die overeenkomst ook schriftelijk vastleggen. Daartoe kun je deze behandelingsovereenkomst uitprinten, invullen en meebrengen naar de afspraak. Ik zal die dan ook ondertekenen en je een kopie daarvan geven.

Of wij nu een mondelinge of schriftelijke behandelingsovereenkomst vastleggen, de voorwaarden zijn gelijk. Je kunt deze onderaan deze pagina nalezen.

 

Kinderen en jongeren:

Voor de behandeling van een kind jonger dan 12 jaar is toestemming nodig van beide ouders, mits ze beiden het ouderlijk gezag hebben. Ook dat kunnen we mondeling overeenkomen, ik zal je dan vragen naar de toestemming van 'Ouder 2' en daarvan een aantekening maken in het dossier. Het kind kan alleen gezien worden in aanwezigheid van minimaal één ouder, en het is wenselijk dat beide ouders bij het eerste consult van het kind aanwezig zijn.

Kinderen van 12 tot 16 jaar mogen gezien worden zonder de ouder(s) en moeten ook zèlf toestemming geven voor de behandeling, naast de toestemming door de ouders. Ik zal daar bij het eerste consult naar vragen en daarvan een aantekening maken in het dossier.

Indien je dat wenst kunnen we de behandelovereenkomst voor je kind ook schriftelijk vastleggen, daarvoor kun je de behandelingsovereenkomst minderjarigen uitprinten, invullen en meebrengen naar de afspraak. Ik zal die dan ook ondertekenen en je een kopie daarvan geven.

Jongeren van 16 jaar en ouder kunnen zelfstandig een behandeling afspreken, hiervoor is geen ouderlijke toestemming vereist.

 

 

Bepalingen betreffende de behandelingsovereenkomst

 • De homeopaat is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van patiënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De homeopaat zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijke volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De homeopaat die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelingsovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben.
 • De homeopaat houdt een patiëntendossier bij. De patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.
 • De homeopaat verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de patiënt in alle fasen van de behandeling. De patiënt verplicht zich middels het anamnesegesprek en de eventuele vervolgconsulten relevante informatie aan de homeopaat te verstrekken.
 • De homeopaat betracht geheimhouding ten aanzien van door de patiënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Uitzondering hierop zijn gegevens waaromtrent de patiënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.
 • De homeopaat mag zonder toestemming van de patiënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
 • De homeopaat verplicht zich de patiënt correct door te verwijzen naar een collega-homeopaat of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of niet toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies van de homeopaat in de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de homeopaat een verklaring ondertekenen waarin hij/zij te kennen geeft dat hij/zij tegen het advies van de homeopaat in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De homeopaat kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. De homeopaat zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • De patiënt gaat akkoord met de tariefstelling zoals die in de praktijk en op de website vermeld staan.
 • Betalingswijze van de behandelingen is d.m.v. een factuur achteraf.
 • De patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders zullen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • Voor klachten over de behandeling kan de patiënt zich voor het klachtrecht wenden tot de Nederlandse Vereniging van Klassiek homeopaten (ww.nvkh.nl) en voor het tuchtrecht tot de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de patiënt.